.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 04 maja 2020 r., za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte z MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych (po zmianie nazwy AMERIGO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w likwidacji) zostały przeniesione do SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej (SALTUS TU ŻYCIE SA). Poczynając od wyżej wskazanej daty, stali się Państwo automatycznie Klientami SALTUS TU ŻYCIE SA.

SALTUS TU ŻYCIE SA zapewnia ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, wynikającej z podpisanych przez Państwa umów ubezpieczenia z MACIF Życie TUW (obecnie AMERIGO Życie TUW w likwidacji) na niezmienionych warunkach. Wszystkie procesy obsługowe oraz likwidacja roszczeń będą realizowane przez SALTUS TU ŻYCIE SA.

Zmiana ubezpieczyciela nie wiąże się z koniecznością jakichkolwiek działań po Państwa stronie.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać informację na temat swojego ubezpieczenia, zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów:

58-770–36–90

801-066–044

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Likwidacja AMERIGO Życie TUW i możliwość zgłaszania wierzytelności

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 września 2020 r. nr 177 (6067) poz. 45798 ukazało się ogłoszenie niniejszej treści:
Likwidatorzy AMERIGO Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w likwidacji z siedzibą w Sopocie (poprzednia nazwa: MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych), wpisanego pod numerem KRS 0000190748 w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Towarzystwo”), zawiadamiają, że w dniu 31 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa podjęło uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa i otwarciu jego likwidacji. Wzywa się zatem wierzycieli Towarzystwa do zgłaszania ich wierzytelności przysługujących w stosunku do Towarzystwa w terminie sześciu miesięcy od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia na adres siedziby Towarzystwa: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot. Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem ostatnim.

Dodatkowa informacja dla Członków Zwyczajnych Towarzystwa
Zwrot udziałów członkowskich

W ramach możliwości zgłaszania wierzytelności, o której mowa wyżej, osoby będące dotychczas Członkami Zwyczajnymi mają prawo uzyskać zwrot wpłaty dokonanej na udział (§ 34 ust. 3 i 4 Statutu). Warunkiem uzyskania przez Członka Zwyczajnego zwrotu powyższej wpłaty na udział jest złożenie stosownego wniosku, którego wzór załączamy poniżej. Wniosek należy wypełnić, podpisać i przesłać skan podpisanego wniosku na następujący adres mailowy: zwroty@amerigo.pl. Treść statutu Towarzystwa, z którego wynika prawo Członka Zwyczajnego do zwrotu udziału znajduje się pod poniższym adresem: www.amerigo.pl/pdf/Statut_AMERIGO_ZYCIE_TUW.pdf

Wniosek

Zwrot udziałów członkowskich

Likwidacja AMERIGO Życie TUW

Informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMERIGO Życie TUW (dalej: „Towarzystwo”) podjęło w dniu 31 lipca 2020 roku uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa i otwarciu jego likwidacji. Jest to kolejny etap związany z nabyciem udziałów przez SALTUS TUW. Tym samym Towarzystwo nie wykonuje działalności ubezpieczeniowej i realizuje procedurę likwidacji dobrowolnej przewidzianą ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W razie pytań związanych z procesem likwidacji Towarzystwa prosimy o kontakt mailowy:

amerigo@amerigo.pl

MACIF Życie TUW zmienia nazwę na AMERIGO Życie TUW

Informujemy, że z dniem 21.05.2020 roku nastąpiła zmiana nazwy MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na AMERIGO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych a nasza strona internetowa dostępna jest pod nowym adresem www.amerigo.pl. Zmiany te nie wiążą się z koniecznością jakichkolwiek działań po stronie naszych Klientów.

Witamy w gronie Klientów SALTUS Ubezpieczenia

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty naszych nowoczesnych produktów, także tych związanych z zabezpieczeniem majątku, odpowiedzialnością cywilną czy ochroną zdrowia. Zachęcamy do wizyty na naszej stronie, gdzie znajdą Państwo wszystkie szczegółowe informacje o oferowanych przez nas ubezpieczeniach. Wszystkie są teraz do Państwa dyspozycji.

WIĘCEJ O NAS